Projekt POMOCNA DŁOŃ realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Pracodawców
w Kielcach w partnerstwie z MULTIEDUKATOREM Sp. z o.o. w Kielcach na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach Priorytet VI
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,  Podziałanie 6.1.1
„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji: 01.09.2010- 31.08.2011